بسم الله الرحمن الرحیم

 حضرت آیت الله حائری شیرازی در مصاحبه با کیهان فرهنگی به بخش هایی از زندگینامه ی خویش اشاره کرده اند که در ذیل آورده شده است: