دهمین مجمع اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان با موضوع ارائه عملکرد موسسات قرآنی و انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسین بعد از ظهر روز ۱۳ آبان ماه ۹۵ برگزار شد.

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان

دهمین مجمع عمومی اتحادیه موسسات قرآنی استان اصفهان