حجت‌الاسلام رقیمی مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی ۱۸ آبان ماه در سفری به اصفهان با مدیرکل و کارشناسان تبلیغات اسلامی این استان دیدار کرد.

نشست حجت‌الاسلام رقیمی با سرپرست معاونت فرهنگی و کارشناسان تبلیغات اسلامی اصفهان

حجت‌الاسلام حسن رقیمی مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی

نشست حجت‌الاسلام رقیمی با سرپرست معاونت فرهنگی و کارشناسان تبلیغات اسلامی استان اصفهان

نشست حجت‌الاسلام رقیمی با سرپرست معاونت فرهنگی و کارشناسان تبلیغات اسلامی استان اصفهان

نشست حجت‌الاسلام رقیمی با مدیرکل و کارشناسان تبلیغات اسلامی استان اصفهان

حجت‌الاسلام حسن رقیمی مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی

حجت‌الاسلام رحمت الله اروجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان

نشست حجت‌الاسلام رقیمی با مدیرکل و کارشناسان تبلیغات اسلامی استان اصفهان

نشست حجت‌الاسلام رقیمی با مدیرکل و کارشناسان تبلیغات اسلامی استان اصفهان

حجت‌الاسلام حسن رقیمی مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی