شخصی به علامه طباطبایی (ره) گفت: یک ریاضتی برای پیشرفت معنوی به من بفرمایید.

علامه فرمودند : بهترین ریاضت، خوش اخلاقی با خانواده است.


عطر خوش چای و پولکی برمیگشت
آن خاطره ها یکی یکی برمیگشت
من بودم و مادری که دنیایم بود
ای کاش دوباره کودکی برمیگشت

شادی روحشان صلوات و در این شب عزیز نماز لیله‌الدفن به نیت آیت‌الله حائری شیرازی و همچنین شهید همیشه زنده شهید علی خوش لفظ فراموش نشود.