همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی شهرستان های استان اصفهان ۱۳ آبان ماه با حضور حجت الاسلام اروجی در امامزاده نرمی شهرستان برخوار برگزار شد.

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان

همایش روسای شوراهای هیئات مذهبی استان اصفهان